Re: Hosts

From: Retter; Kurt <"Retter;>
Date: Wed, 31 Jan 2001 11:34:51 +0200

So kam das an:

> Date: Wed, 31 Jan 2001 11:15:28 +0100 (MET)
> From: BdT{([at]})nowhere.xy
> To: kurt.retter{([at]})nowhere.xy
> Subject: Hosts

> mactqm.ch-i 138.245.145.145
> ichfdm.ch-i 138.244.166.227
> wch28a.ch-i 138.245.146.15
> ichdtn.ch-i 138.244.162.161
> ichd4n.ch-i 138.244.164.107
> ichabn.ch-i 138.245.146.113
> ich44d.ch-i 138.244.165.132
> wch27m.ch-i 138.245.146.14
> ich95m.ch-i 138.244.160.12
> war34n.ch-i 138.245.145.162
> ichdun.ch-i 138.244.162.164
> ichd5n.ch-i 138.244.164.108
> ichacn.ch-i 138.245.146.114
> wch29d.ch-i 138.245.146.16
> ichy6m.ch-i 138.244.164.203
> wch30m.ch-i 138.245.147.225
> macdtp.ch-i 138.245.145.144
> ich1bm.ch-i 138.244.165.197
> war35n.ch-i 138.245.145.163
> ichffm.ch-i 138.244.166.229
> ich46a.ch-i 138.244.165.9
> ich1ax.ch-i 138.244.163.151
> ichdvn.ch-i 138.244.162.165
> ichd6n.ch-i 138.244.164.109
> ich98d.ch-i 138.244.163.5
> ichacx.ch-i 138.244.166.195
> ich97m.ch-i 138.244.163.11
> ichy7m.ch-i 138.244.197.10
> wch31m.ch-i 138.245.147.226
> ich45m.ch-i 138.244.165.8
> ich97n.ch-i 138.244.163.225
> war36n.ch-i 138.245.145.164
> ich1cm.ch-i 138.244.164.66
> ichaem.ch-i 138.244.164.197
> icheon.ch-i 138.244.162.174
> ichd7n.ch-i 138.244.164.68
> ich99d.ch-i 138.244.165.193
> ichadx.ch-i 138.244.164.5
> ich47d.ch-i 138.244.165.11
> ichy8m.ch-i 138.244.197.9
> wch32m.ch-i 138.245.147.227
> ich1ed.ch-i 138.244.164.98
> ich98n.ch-i 138.244.164.172
> war37n.ch-i 138.245.145.165
> ichagd.ch-i 138.244.161.69
> ichepn.ch-i 138.244.162.175
> ichd8n.ch-i 138.245.145.5
> ichlax.ch-i 138.244.163.197
> ichz2d.ch-i 138.244.165.230
> ich99m.ch-i 138.244.163.6
> ichy9m.ch-i 138.244.197.11
> wch33m.ch-i 138.245.147.228
> ichz1m.ch-i 138.244.196.149
> ich99n.ch-i 138.244.164.174
> ichldd.ch-i 138.244.160.5
> war40n.ch-i 138.245.145.168
> war38n.ch-i 138.245.145.166
> wch35a.ch-i 138.245.146.226
> ich51a.ch-i 138.244.160.129
> ich1dx.ch-i 138.244.164.67
> iche1n.ch-i 138.245.145.7
> ichd9n.ch-i 138.245.145.6
> ichafx.ch-i 138.244.163.37
> wch34m.ch-i 138.245.146.225
> ichbaa.ch-i 138.244.164.161
> ich1gd.ch-i 138.244.165.134
> war39n.ch-i 138.245.145.167
> ich1fn.ch-i 138.244.165.133
> ichgbm.ch-i 138.244.163.97
> ichahm.ch-i 138.244.196.153
> ich52a.ch-i 138.244.196.155
> iche2n.ch-i 138.245.145.8
> ich7am.ch-i 138.244.163.147
> ich1hd.ch-i 138.244.160.11
> ichz3n.ch-i 138.244.165.1
> ichlem.ch-i 138.244.162.3
> ichgcm.ch-i 138.244.163.98
> wch37a.ch-i 138.245.146.18
> ich53a.ch-i 138.244.160.131
> ichaim.ch-i 138.244.163.42
> iche3n.ch-i 138.245.145.9
> ichz4m.ch-i 138.244.199.227
> ichbca.ch-i 138.244.166.197
> ich7bm.ch-i 138.244.163.148
> wch36n.ch-i 138.245.146.17
> ich52m.ch-i 138.244.160.130
> ichztn.ch-i 138.244.165.229
> ichgdm.ch-i 138.244.163.99
> wch40a.ch-i 138.245.145.194
> wch38a.ch-i 138.245.145.170
> ichbbm.ch-i 138.244.164.162
> iche4n.ch-i 138.245.145.10
> ichajn.ch-i 138.244.164.177
> ich54d.ch-i 138.244.161.68
> ich003.ch-i 138.244.163.167
> ichz5m.ch-i 138.244.199.228
> ich7cm.ch-i 138.244.163.149
> ichala.ch-i 138.244.162.141
> ich004.ch-i 138.244.163.170
> wch37n.ch-i 138.245.146.21
> ich1im.ch-i 138.244.160.135
> ich005.ch-i 138.244.163.174
> ich006.ch-i 138.244.163.175
> ich007.ch-i 138.244.163.176
> wch41a.ch-i 138.245.145.195
> wch39a.ch-i 138.245.146.20
> ichakm.ch-i 138.244.162.140
> iche5n.ch-i 138.245.145.11
> ich008.ch-i 138.244.163.178
> ich010.ch-i 138.244.163.180
> ich03a.ch-i 138.244.161.3
> ich011.ch-i 138.244.163.181
> ich012.ch-i 138.244.163.183
> ich013.ch-i 138.244.163.186
> wch40m.ch-i 138.245.146.22
> ich02m.ch-i 138.244.161.1
> ich2bm.ch-i 138.244.163.100
> ich02n.ch-i 138.244.162.194
> wch42a.ch-i 138.245.145.203
> ichbdm.ch-i 138.244.166.225
> ich56a.ch-i 138.244.196.152
> ich2ax.ch-i 138.244.163.152
> iche6n.ch-i 138.244.166.232
> ich04a.ch-i 138.244.161.4
> ichgex.ch-i 138.244.163.161
> ich55m.ch-i 138.244.165.195
> ichzwn.ch-i 138.244.163.2
> ich1km.ch-i 138.244.163.205
> ich03n.ch-i 138.244.162.206
> ichbfd.ch-i 138.244.160.132
> wch43a.ch-i 138.245.145.202
> ichbem.ch-i 138.244.164.201
> ichamm.ch-i 138.244.162.142
> ichgfx.ch-i 138.244.163.162
> ich05d.ch-i 138.244.161.2
> ich1lm.ch-i 138.244.166.2
> ich2dm.ch-i 138.244.162.153
> ichmbm.ch-i 138.244.160.6
> ich04n.ch-i 138.244.162.195
> wch44a.ch-i 138.245.145.204
> ichanm.ch-i 138.244.162.143
> iche8n.ch-i 138.244.165.208
> ich60a.ch-i 138.244.166.203
> ich1nd.ch-i 138.244.197.13
> ich1mm.ch-i 138.244.163.43
> ich2em.ch-i 138.244.162.130
> ichmcm.ch-i 138.244.160.7
> ich05n.ch-i 138.244.162.205
> ich59a.ch-i 138.244.165.203
> ich61a.ch-i 138.245.146.23
> ichbgn.ch-i 138.244.196.165
> ich2fm.ch-i 138.244.162.131
> ich60n.ch-i 138.244.163.234
> ich06n.ch-i 138.244.162.196
> ichapm.ch-i 138.244.162.144
> ich62a.ch-i 138.245.146.24
> ichbhn.ch-i 138.244.162.150
> ichhax.ch-i 138.244.163.163
> ich61m.ch-i 138.244.160.1
> ich10d.ch-i 138.244.164.4
> ichv1m.ch-i 138.244.165.198
> wch45n.ch-i 138.245.146.8
> ich2gm.ch-i 138.244.162.132
> ich61n.ch-i 138.244.163.231
> ichmem.ch-i 138.244.166.231
> ich07n.ch-i 138.244.162.198
> ichcam.ch-i 138.244.163.12
> icha1m.ch-i 138.244.166.1
> ichaqm.ch-i 138.244.162.145
> ichfsn.ch-i 138.244.162.170
> ich63a.ch-i 138.245.146.25
> wch47d.ch-i 138.245.146.28
> ich62m.ch-i 138.244.161.65
> ichv2m.ch-i 138.244.165.199
> ich1qd.ch-i 138.244.196.161
> wch46n.ch-i 138.245.146.27
> ich2hm.ch-i 138.244.164.99
> ich08n.ch-i 138.244.162.197
> ich10n.ch-i 138.244.162.203
> ichcbm.ch-i 138.244.164.130
> icha2m.ch-i 138.244.164.200
> ich07x.ch-i 138.244.164.1
> icharm.ch-i 138.244.162.146
> ich64a.ch-i 138.244.161.8
> icha2n.ch-i 138.244.163.18
> wch48d.ch-i 138.245.146.29
> ich63m.ch-i 138.244.161.66
> ich11m.ch-i 138.244.162.5
> ich09m.ch-i 138.244.164.3
> ichsan.ch-i 138.245.148.8
> ich11n.ch-i 138.244.162.202
> ich09n.ch-i 138.244.162.204
> ichccm.ch-i 138.244.163.39
> icha3m.ch-i 138.244.162.133
> ichasm.ch-i 138.244.162.147
> ich08x.ch-i 138.244.164.2
> ich1px.ch-i 138.244.163.203
> ichbkn.ch-i 138.244.164.97
> ich64m.ch-i 138.244.160.4
> ich1sd.ch-i 138.244.196.162
> ichbma.ch-i 138.245.148.1
> wch50n.ch-i 138.245.148.10
> ich12m.ch-i 138.244.164.65
> ich3bm.ch-i 138.244.161.193
> ich64n.ch-i 138.244.163.232
> ich1rn.ch-i 138.244.164.131
> ich12n.ch-i 138.244.162.201
> ichcdm.ch-i 138.244.163.38
> ich3ax.ch-i 138.244.163.153
> icha4m.ch-i 138.244.162.134
> ichatm.ch-i 138.244.162.148
> ich66d.ch-i 138.244.167.17
> ich65m.ch-i 138.244.161.67
> ich14d.ch-i 138.244.165.4
> ichbna.ch-i 138.245.148.2
> wch49n.ch-i 138.245.148.9
> ichnbd.ch-i 138.244.160.9
> ich13m.ch-i 138.244.164.196
> ich3cm.ch-i 138.244.196.163
> ich2km.ch-i 138.244.160.136
> ich65n.ch-i 138.244.162.163
> ichnam.ch-i 138.244.160.8
> ichscn.ch-i 138.244.162.168
> ich13n.ch-i 138.244.162.200
> ichcem.ch-i 138.244.160.2
> icha5m.ch-i 138.244.162.135
> ich67d.ch-i 138.244.163.8
> ichblx.ch-i 138.244.164.101
> ich66m.ch-i 138.244.163.7
> ich15d.ch-i 138.244.162.6
> ich1tm.ch-i 138.244.164.173
> ich2lm.ch-i 138.244.163.44
> ich66n.ch-i 138.244.162.162
> ich14n.ch-i 138.244.162.199
> macrkm.ch-i 138.245.145.129
> ichcfm.ch-i 138.244.160.3
> icha6m.ch-i 138.244.162.136
> ichavm.ch-i 138.244.162.149
> ich70d.ch-i 138.244.163.46
> wch01m.ch-i 138.245.145.1
> wch53n.ch-i 138.245.148.11
> ichndd.ch-i 138.244.163.16
> ich1um.ch-i 138.244.164.132
> ich15m.ch-i 138.244.165.5
> ichncm.ch-i 138.244.163.15
> ichsen.ch-i 138.244.162.169
> ich15n.ch-i 138.244.164.175
> ichaxd.ch-i 138.244.196.166
> wch03a.ch-i 138.245.146.1
> icha7m.ch-i 138.244.162.137
> ichawm.ch-i 138.244.196.164
> ichcgn.ch-i 138.244.165.12
> ich69d.ch-i 138.244.163.10
> ich71d.ch-i 138.244.163.233
> wch02m.ch-i 138.245.145.2
> ich17d.ch-i 138.244.165.7
> wch54n.ch-i 138.245.148.12
> wch02n.ch-i 138.245.145.206
> ich16n.ch-i 138.244.165.6
> ich2nn.ch-i 138.244.192.148
> ichibm.ch-i 138.244.163.171
> icha8m.ch-i 138.244.162.138
> icp10m.ch-i 138.244.196.134
> ichchn.ch-i 138.244.165.13
> wch04d.ch-i 138.245.146.2
> wch55n.ch-i 138.245.148.13
> ichnem.ch-i 138.244.165.196
> ichsgn.ch-i 138.244.160.15
> ich17n.ch-i 138.244.160.137
> ich70x.ch-i 138.244.163.129
> ichazd.ch-i 138.244.196.168
> wch05a.ch-i 138.245.146.3
> ichdam.ch-i 138.244.164.163
> icha9m.ch-i 138.244.162.139
> icp11m.ch-i 138.244.196.135
> ich21a.ch-i 138.244.167.193
> ichayn.ch-i 138.244.196.167
> ichcin.ch-i 138.244.160.13
> macifz1.ch-i 138.245.145.138
> macifz2.ch-i 138.245.145.139
> wch56n.ch-i 138.245.148.14
> macifz3.ch-i 138.245.145.140
> ich71v.ch-i 138.244.163.130
> ich18m.ch-i 138.244.164.204
> macifz4.ch-i 138.245.145.141
> ichshn.ch-i 138.244.160.17
> ich20n.ch-i 138.244.160.140
> ich18n.ch-i 138.244.160.138
> ich2pn.ch-i 138.244.192.147
> macifz5.ch-i 138.245.145.142
> wch06a.ch-i 138.245.146.4
> ichdbm.ch-i 138.244.164.164
> icp12m.ch-i 138.244.196.136
> ich22a.ch-i 138.244.167.194
> ichb2n.ch-i 138.244.162.208
> ichbrn.ch-i 138.245.148.3
> machos1.ch-i 138.245.145.135
> machos2.ch-i 138.245.145.136
> ich73m.ch-i 138.244.163.140
> wch57n.ch-i 138.245.148.15
> macgs1.ch-i 138.245.145.132
> wmp22m.ch-i 138.245.181.241
> ichsin.ch-i 138.244.160.16
> ich21n.ch-i 138.244.164.133
> ich19n.ch-i 138.244.160.139
> macgs2.ch-i 138.245.145.130
> ich72x.ch-i 138.244.163.131
> ichcld.ch-i 138.244.160.14
> ichdcm.ch-i 138.244.164.165
> icp13m.ch-i 138.244.196.137
> ichckn.ch-i 138.244.160.141
> ichb3n.ch-i 138.244.162.209
> ichnfx.ch-i 138.244.164.9
> ichoaa.ch-i 138.244.166.198
> maciaz1.ch-i 138.245.145.137
> ich74m.ch-i 138.244.163.141
> wch60n.ch-i 138.245.148.18
> wch58n.ch-i 138.245.148.16
> wmp23m.ch-i 138.245.181.242
> ichcmd.ch-i 138.244.160.142
> ichbud.ch-i 138.245.148.6
> wch62a.ch-i 138.245.148.21
> wch10a.ch-i 138.245.146.242
> ichddm.ch-i 138.244.164.166
> ich4ax.ch-i 138.244.164.154
> icp14m.ch-i 138.244.196.138
> ichbtn.ch-i 138.245.148.5
> ichb4n.ch-i 138.244.162.210
> macckl.ch-i 138.245.145.131
> ichoba.ch-i 138.244.166.199
> wch07m.ch-i 138.245.146.5
> ich75m.ch-i 138.244.163.142
> ich24d.ch-i 138.244.167.196
> wch59n.ch-i 138.245.148.17
> wch61n.ch-i 138.245.148.19
> maclw1.ch-i 138.245.145.133
> ich23m.ch-i 138.244.167.195
> ichskn.ch-i 138.244.160.18
> ichrsn.ch-i 138.245.148.4
> ich23n.ch-i 138.244.167.14
> ichbvd.ch-i 138.244.163.47
> wch63a.ch-i 138.245.148.20
> wch09a.ch-i 138.245.146.241
> ichdem.ch-i 138.244.164.167
> icp15m.ch-i 138.244.196.142
> ichb5n.ch-i 138.244.162.211
> wch08m.ch-i 138.245.146.6
> ich76m.ch-i 138.244.163.143
> ichsmd.ch-i 138.244.161.11
> ich25d.ch-i 138.244.165.204
> wmp25m.ch-i 138.245.181.243
> ichsln.ch-i 138.244.161.9
> ich24n.ch-i 138.244.167.15
> wch64a.ch-i 138.245.148.22
> ichdfm.ch-i 138.244.164.168
> icp16m.ch-i 138.244.196.143
> ichb6n.ch-i 138.244.162.212
> ichoda.ch-i 138.244.166.233
> wch11m.ch-i 138.245.146.243
> ich77m.ch-i 138.244.163.144
> ich26d.ch-i 138.244.165.205
> icp20a.ch-i 138.244.196.148
> ichocm.ch-i 138.244.160.10
> ichsmn.ch-i 138.244.161.13
> ich25n.ch-i 138.244.167.16
> ichdhd.ch-i 138.244.160.144
> wch65a.ch-i 138.245.148.23
> icp17m.ch-i 138.244.196.144
> ichb7n.ch-i 138.244.162.213
> ichdgn.ch-i 138.244.160.143
> wch12m.ch-i 138.245.146.244
> ich78m.ch-i 138.244.163.145
> wch2jm.ch-i 138.245.145.3
> ich80n.ch-i 138.244.167.198
> ichsnn.ch-i 138.244.161.10
> ich26n.ch-i 138.244.167.18
> wch66a.ch-i 138.245.148.24
> icp21d.ch-i 138.244.196.151
> icp18m.ch-i 138.244.196.145
> ichb8n.ch-i 138.244.162.214
> wch13m.ch-i 138.245.146.245
> ich79m.ch-i 138.244.163.146
> ichspd.ch-i 138.244.161.12
> icp22a.ch-i 138.244.196.150
> war18n.ch-i 138.245.145.146
> war20n.ch-i 138.245.145.148
> ich27n.ch-i 138.244.167.19
> macdia.ch-i 138.245.145.143
> ich80x.ch-i 138.244.163.133
> ichcrd.ch-i 138.244.164.100
> wch67a.ch-i 138.245.148.25
> icheam.ch-i 138.244.164.169
> icp19m.ch-i 138.244.196.146
> ichdin.ch-i 138.244.162.154
> ichc1n.ch-i 138.244.162.216
> ichb9n.ch-i 138.244.162.215
> wch14m.ch-i 138.245.146.246
> war19n.ch-i 138.245.145.147
> war21n.ch-i 138.245.145.149
> ich28n.ch-i 138.244.167.197
> ich30n.ch-i 138.244.165.138
> ich81x.ch-i 138.244.163.134
> wch68a.ch-i 138.245.148.26
> wch70a.ch-i 138.245.148.28
> ichebm.ch-i 138.244.164.170
> ichc2n.ch-i 138.244.162.217
> wch15m.ch-i 138.245.146.247
> ichsrd.ch-i 138.244.162.171
> ich31m.ch-i 138.244.163.1
> wch15n.ch-i 138.245.146.19
> war22n.ch-i 138.245.145.150
> ich29n.ch-i 138.244.165.137
> ich31n.ch-i 138.244.161.5
> ich82x.ch-i 138.244.163.135
> wch69a.ch-i 138.245.148.27
> ichecm.ch-i 138.244.164.171
> ichcsn.ch-i 138.244.164.114
> ichdkn.ch-i 138.244.162.155
> ichc3n.ch-i 138.244.162.218
> icp23n.ch-i 138.244.198.148
> wch16m.ch-i 138.245.146.248
> ich84m.ch-i 138.244.165.194
> ichssd.ch-i 138.245.148.7
> war23n.ch-i 138.245.145.151
> ich32n.ch-i 138.244.161.6
> ich83x.ch-i 138.244.163.136
> ichedm.ch-i 138.244.163.40
> ichctn.ch-i 138.244.164.115
> ichdln.ch-i 138.244.162.156
> ichc4n.ch-i 138.244.162.219
> icp24n.ch-i 138.244.198.149
> wch17m.ch-i 138.245.146.249
> ich85m.ch-i 138.244.164.129
> ichstd.ch-i 138.244.162.151
> ich33m.ch-i 138.244.163.3
> war24n.ch-i 138.245.145.152
> ich84x.ch-i 138.244.163.169
> ichcvd.ch-i 138.244.164.117
> icheem.ch-i 138.244.163.13
> ichcun.ch-i 138.244.164.116
> ichdmn.ch-i 138.244.162.157
> ichc5n.ch-i 138.244.162.225
> icp25n.ch-i 138.244.199.246
> wch20m.ch-i 138.245.146.7
> ich86m.ch-i 138.244.165.228
> ich34m.ch-i 138.244.163.4
> ichpbm.ch-i 138.244.164.193
> war25n.ch-i 138.245.145.153
> ichefm.ch-i 138.244.164.7
> macserver.ch-i 138.245.145.134
> ichc6n.ch-i 138.244.162.226
> icp26n.ch-i 138.244.199.247
> ich90d.ch-i 138.244.162.166
> wch19m.ch-i 138.245.146.251
> ich35m.ch-i 138.244.163.34
> ichpdd.ch-i 138.244.164.195
> ichpcm.ch-i 138.244.164.194
> war26n.ch-i 138.245.145.154
> ichcwn.ch-i 138.244.163.48
> ichegn.ch-i 138.244.162.173
> ichc7n.ch-i 138.244.162.227
> icp27n.ch-i 138.244.198.154
> ichy1d.ch-i 138.244.163.184
> wch22m.ch-i 138.245.146.9
> ich36m.ch-i 138.244.163.35
> ichped.ch-i 138.244.164.202
> war27n.ch-i 138.245.145.155
> ichcxn.ch-i 138.244.166.201
> ichehn.ch-i 138.244.162.172
> ichdpn.ch-i 138.244.162.158
> ichy2d.ch-i 138.244.163.185
> ich91m.ch-i 138.244.165.233
> ichxym.ch-i 138.244.164.199
> ichfba.ch-i 138.244.163.14
> ich37m.ch-i 138.244.163.36
> ich89n.ch-i 138.244.162.167
> ich91n.ch-i 138.244.162.152
> war28n.ch-i 138.245.145.156
> war30n.ch-i 138.245.145.158
> ichfam.ch-i 138.244.164.8
> wch25a.ch-i 138.245.146.12
> ich41a.ch-i 138.244.165.129
> ichcyn.ch-i 138.245.145.208
> ichein.ch-i 138.244.162.7
> ichd1n.ch-i 138.244.164.104
> ichc9n.ch-i 138.244.164.103
> ichxzm.ch-i 138.244.160.133
> ichs9d.ch-i 138.244.161.72
> ich92n.ch-i 138.244.165.200
> war29n.ch-i 138.245.145.157
> war31n.ch-i 138.245.145.159
> ichs8n.ch-i 138.244.161.71
> ich40n.ch-i 138.244.161.7
> ich38n.ch-i 138.244.166.230
> wch26a.ch-i 138.245.146.13
> ich42a.ch-i 138.244.165.130
> ichdrn.ch-i 138.244.162.159
> ichd2n.ch-i 138.244.164.105
> ich93m.ch-i 138.244.163.17
> ichaba.ch-i 138.244.166.194
> ich39m.ch-i 138.244.163.33
> ich93n.ch-i 138.244.165.201
> war32n.ch-i 138.245.145.160
> ich41n.ch-i 138.245.146.26
> icheld.ch-i 138.244.167.21
> ichfcm.ch-i 138.244.166.226
> ichaam.ch-i 138.244.166.193
> ich43a.ch-i 138.244.165.131
> ichekn.ch-i 138.244.162.8
> ichdsn.ch-i 138.244.162.160
> ichd3n.ch-i 138.244.164.106
> ich95d.ch-i 138.244.165.225
> ichfea.ch-i 138.244.166.228
> ich94m.ch-i 138.244.165.226
> ich94n.ch-i 138.244.165.202
> war33n.ch-i 138.245.145.161
>
-------------------------------------------------------------------------------
Dr. Kurt Retter
Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen
Abteilung IIIA fuer
Informations- und Kommunikationstechnik
Ludwigstrasse 27
D-80539 Muenchen

Tel.: 089/2180 - 2112
Fax: 089/284543
E-Mail: Kurt.Retter{([at]})nowhere.xy
-------------------------------------------------------------------------------
Received on Wed Jan 31 2001 - 09:34:51 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Thu Sep 26 2013 - 06:27:44 UTC